Phần mềm quản lý tài sản

1. Danh mục tài sản 2. Tra cứu tài sản 3. Thống kê tài sản 4. Phân loại tài sản 5. Quản lý tài sản theo đơn vị sử dụng tài sản 6. Quản lý nhà cung cấp và nhà sản xuất tài sản…