Kiểm thử tự động (Auto testing)

1.1 Khái niệm Kiểm thử tự động: Là xử lý một cách tự động các bước thực hiện các testcase, kiểm thử tự động bằng một công cụ nhằm rút ngắn thời gian kiểm thử. Kiểm thử tự động: là một kỹ thuật tự động trong đó người kiểm thử tự viết các tập lệnh và s…

Quản lý dự án phần mềm

Quản lý dự án phần mềm là tập hợp các công việc được thực hiện bởi một tập thể (có thể có chuyên môn khác nhau, thực hiện công việc khác nhau, thời gian tham gia dự án khác nhau) nhằm đạt được một kết quả như dự kiến, trong thời gian dự kiến, với một…

Mô hình phát triển phần mềm Scrum

Là một quy trình phát triển phần mềm theo mô hình linh hoạt (agile). Với nguyên tắc chủ đạo là chia nhỏ phần mềm cần sản xuất ra thành các phần nhỏ để phát triển (các phần nhỏ này phải đọc lập và Release được), lấy ý kiến khách hàng và thay đổi cho p…

Các mô hình phát triển phần mềm phổ biến

1.Waterfall model– Mô hình thác nước Mô tảMô hình thác nước là mô hình áp dụng theo tính tuần tự của các giai đoạn phát triển phần mềmCó nghĩa là: giai đoạn sau chỉ được thực hiện tiếp khi giai đoạn trước đã kết thúcKhông được quay lại giai đoạn trướ…

Cơ bản về quy trình phát triển phần mềm

1. Quy trình phát triển phần mềm là gì ? Quy trình phát triển phần mềm là một cấu trúc bao gồm tập hợp các thao tác và các kết quả tương quan sử dụng trong việc phát triển để sản xuất ra một sản phẩm phần mềm. Các thuật ngữ tương tự là vòng đời phần …