Các phương pháp tích hợp hệ thống và những thử thách

1. Tích hợp dọc Trái ngược với "tích hợp ngang", tích hợp dọc là quá trình tích hợp các hệ thống con theo chức năng của chúng bằng cách tạo ra các thực thể chức năng còn được gọi là silo. Lợi ích của phương pháp này là việc tích hợp được thực hiện nh…

Tổng quan về tích hợp hệ thống

1. Khái niệm Tích hợp hệ thống tiếng Anh là System Integration – SI. Trong kỹ thuật, nó được hiểu đơn giản là kết nối một chuỗi các hệ thống con với những tính năng khác nhau vào một hệ thống lớn. Những kết nối này đảm bảo các hệ thống con được gắn k…