Các phương pháp tích hợp hệ thống và những thử thách

1. Tích hợp dọc Trái ngược với "tích hợp ngang", tích hợp dọc là quá trình tích hợp các hệ thống con theo chức năng của chúng bằng cách tạo ra các thực thể chức năng còn được gọi là silo. Lợi ích của phương pháp này là việc tích hợp được thực hiện nh…

Tổng quan về tích hợp hệ thống

1. Khái niệm Tích hợp hệ thống tiếng Anh là System Integration – SI. Trong kỹ thuật, nó được hiểu đơn giản là kết nối một chuỗi các hệ thống con với những tính năng khác nhau vào một hệ thống lớn. Những kết nối này đảm bảo các hệ thống con được gắn k…

Kiểm thử tự động (Auto testing)

1.1 Khái niệm Kiểm thử tự động: Là xử lý một cách tự động các bước thực hiện các testcase, kiểm thử tự động bằng một công cụ nhằm rút ngắn thời gian kiểm thử. Kiểm thử tự động: là một kỹ thuật tự động trong đó người kiểm thử tự viết các tập lệnh và s…

Quản lý dự án phần mềm

Quản lý dự án phần mềm là tập hợp các công việc được thực hiện bởi một tập thể (có thể có chuyên môn khác nhau, thực hiện công việc khác nhau, thời gian tham gia dự án khác nhau) nhằm đạt được một kết quả như dự kiến, trong thời gian dự kiến, với một…

Mô hình phát triển phần mềm Scrum

Là một quy trình phát triển phần mềm theo mô hình linh hoạt (agile). Với nguyên tắc chủ đạo là chia nhỏ phần mềm cần sản xuất ra thành các phần nhỏ để phát triển (các phần nhỏ này phải đọc lập và Release được), lấy ý kiến khách hàng và thay đổi cho p…

Các mô hình phát triển phần mềm phổ biến

1.Waterfall model– Mô hình thác nước Mô tảMô hình thác nước là mô hình áp dụng theo tính tuần tự của các giai đoạn phát triển phần mềmCó nghĩa là: giai đoạn sau chỉ được thực hiện tiếp khi giai đoạn trước đã kết thúcKhông được quay lại giai đoạn trướ…

Cơ bản về quy trình phát triển phần mềm

1. Quy trình phát triển phần mềm là gì ? Quy trình phát triển phần mềm là một cấu trúc bao gồm tập hợp các thao tác và các kết quả tương quan sử dụng trong việc phát triển để sản xuất ra một sản phẩm phần mềm. Các thuật ngữ tương tự là vòng đời phần …

Tình huống kiểm thử (Test case)

1. Khái niệm Test Cases (TCs) là gì? Test Cases là 1 tập hợp các trường hợp điều kiện theo đó mà Tester có thể dựa vào nó để xác định liệu 1 ứng dụng, hệ thống phần mềm hoặc là 1 trong các tính năng của nó có hoạt động như mong muốn cần làm hay không…

Kế hoạch kiểm thử phần mềm (Test Plan)

1.Tổng quát 1.1 Định nghĩa Một kế hoạch kiểm thử dự án phần mềm (test plan) là một tài liệu mô tả các mục tiêu, phạm vi, phương pháp tiếp cận, và tập trung vào nỗ lực kiểm thử phần mềm. Quá trình chuẩn bị test plan là một cách hữu ích để suy nghĩ tới…

Các mô hình xây dựng quy trình kiểm thử

Mô hình truyền thống CMMI và mô hình phát triển thác nước Một thực tế phổ biến trong kiểm thử phần mềm đó là các kiểm thử được thực hiện bởi một nhóm các Tester độc lập sau khi các chức năng được phát triển và trước khi nó được chuyển tới khách hàng.…