Ứng dụng Foodies giao đồ ăn nhanh

1. Giao diện khách hàng (client)

2. Giao diện nhà hàng (restaurant)

3. Giao diện điều phối viên (admin)

4. Giao diện người giao hàng (rider)

Bình luận bài viết